Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, ιδρύθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 17 Εθνικές Αντιπροσωπείες.

Σχεδιάζουν και υλοποιούν διατομεακές δράσεις και πρωτοβουλίες που αντικατοπτρίζουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες  πληθυσμιακών ομάδων σε ευαλωτότητα, έχοντας ως κινητήρια αρχή ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την ιδεολογία ή την πολιτική πεποίθηση. Μακροπρόθεσμος στόχος των Γιατρών του Κόσμου είναι να εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση στην υγεία και να διασφαλίσουν ότι είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Το Ανοιχτό Πολυϊατρείο των ΓτΚ ξεκίνησε τη λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη το 2001 και μέσω της δράσης του ενισχύει τον περιορισμό των διακρίσεων στην καθημερινή διαβίωση και στην πλήρωση των δικαιωμάτων τους που υφίστανται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Το Ανοικτό Πολυϊατρείο συνιστά ένα σημείο αναφοράς για την ομάδα στόχου όπου ευαισθητοποιεί, ενημερώνει και εκπαιδεύει με ένα συστηματοποιημένο τρόπο τους ωφελούμενους, τους εθελοντές και τα μέλη του ευρύτερου οικοσυστήματος των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της περιοχής.

Στο πλαίσιο άμεσης υποστήριξης και φροντίδας των προσφύγων από την Ουκρανία στην Ελλάδα, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν διαμορφώσει ένα ειδικό πρόγραμμα υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στη Θεσσαλονίκη όπου αποτελεί πύλη εισόδου των Ουκρανών προσφύγων. Στους έξι πρώτους μήνες της ουκρανικής κρίσης, εκτιμάται ότι κατέφυγαν στην Ελλάδα παραπάνω από 80.000 Ουκρανοί πρόσφυγες, με ένα σημαντικό ποσοστό να διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Στο ίδιο χρονικό διάστημα περισσότεροι από 650 ωφελούμενοι έλαβαν τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες υγείας και υλικής βοήθειας από το προσωπικό της δομής.

Κάλυψη Ψυχοκοινωνικών Υπηρεσιών του Ανοικτού Πολυϊατρείου στη Θεσσαλονίκη

Η δωρεά αφορά στη 12μηνη κάλυψη των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Ανοικτού Πολυϊατρείου στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά, μέσω της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, οι Γιατροί του Κόσμου προσβλέπουν στη: α) διασφάλιση πρόσβασης σε δωρεάν και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας ψυχικής υγείας σε ευάλωτες ομάδες, β) παροχή των απαραίτητων τεχνικών πληροφοριών και εκπαίδευση του προσωπικού πρώτης γραμμής (διαμεσολαβητές, φροντιστές, νοσοκόμες, διοικητικό προσωπικό) και των δομών που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ευάλωτους πληθυσμούς της περιοχής, γ) διασφάλιση της συνέχειας της στήριξης και της θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των παραπομπών σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας όταν χρειάζεται, καθώς και κατάλληλη παρακολούθηση της περίπτωσής τους, και δ) αύξηση της ευαισθητοποίησης προκειμένου να εξαλειφθεί το στίγμα των ζητημάτων ψυχικής υγείας και να βελτιωθεί η ευημερία στην κοινότητα. Κατά τη διάρκεια της δωρεάς, το Πολυϊατρείο εκτιμάται ότι θα καλύψει ανάγκες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης τουλάχιστον σε 400 ωφελούμενους.