Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Πλαίσιο Υποβολής Αίτησης Χορήγησης Δωρεάς

Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2022

Σκοπός της παρούσας πολιτικής (στο εξής η «Πολιτική») είναι η ενημέρωσή για τη συλλογή και εν γένει επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», η οποία εδρεύει στον Δήμο Βούλας Αττικής και συγκεκριμένα, επί της οδού Ι. Μεταξά αρ. 27, Τ.Κ. 166 73, τηλ. επικοινωνίας 2107000371 (στο εξής το «Ίδρυμα ΑΙΜ» ή «εμείς») των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.foundationaim.org (εφεξής η «Ιστοσελίδα») κατά το στάδιο υποβολής αίτησης μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας από το ενδιαφερόμενο μέρος για την παροχή δωρεάς από το Ίδρυμα ΑΙΜ. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η προστασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί δέσμευση για εμάς. Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και για ποιους σκοπούς και να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματα των προσώπων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε.

1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε;

Στην περίπτωση που υποβάλετε αίτηση μέσω της Ιστοσελίδας μας για τη χορήγηση δωρεάς από το Ίδρυμα ΑΙΜ για λογαριασμό οργανισμού ή φορέα μέσω της Ιστοσελίδας μας θα χρειαστεί να μας κοινοποιήσετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις δωρεάς, τα οποία αφορούν κατά κανόνα τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας των προσώπων που υποβάλλουν τις εν λόγω αιτήσεις και των νομίμων εκπροσώπων των οργανισμών / φορέων, στo πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων αυτών. Οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτές τις περιπτώσεις είναι: (α) το υπέρτερο έννομο συμφέρον του οργανισμού / φορέα που υποβάλλει την αίτηση, που συνίσταται στην εξέταση της αίτησης και στην ενδεχόμενη αποδοχή και υλοποίηση της δωρεάς (ά. 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ) και (β) η άσκηση των εννόμων δραστηριοτήτων του Ιδρύματος (ά. 9 παρ. 2 περ. δ του ΓΚΠΔ).
Σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων φυσικών προσώπων (ενδεικτικά νομίμων εκπροσώπων), πρέπει να τους έχετε προηγουμένως ενημερώσει για την επεξεργασία των δεδομένων χορηγώντας τους αντίγραφο της παρούσας Πολιτικής.


2. Ποιοί έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μπορεί να έχουν αξιόπιστοι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών του Ιδρύματος ΑΙΜ, όπως εταιρείες που παρέχουν νομικές και φορολογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφορικής (IT), μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών τους προς εμάς. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμεύονται να τα επεξεργάζονται αποκλειστικά για λογαριασμό και σύμφωνα με τις οδηγίες μας και τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Το Ίδρυμα ΑΙΜ δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα εκτός της Ε.Ε./Ε.Ο.Χ..


3. Πως χρησιμοποιούμε και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση για χορήγηση δωρεάς, τα οποία είναι ευλόγως απαραίτητα και σχετικά με των ως άνω αναφερόμενο σκοπό επεξεργασίας, και θα τα διατηρήσουμε μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωσή του. Ειδικότερα, εφόσον η αίτηση για τη χορήγηση δωρεάς εξεταστεί και απορριφθεί στο στάδιο αυτό τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα μας έχετε υποβάλλει θα διατηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την εξέταση και απόρριψη της αίτησης και εν συνεχεία θα διαγράφονται ασφαλώς. Σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον η αίτηση προχωρήσει σε επόμενο στάδιο αξιολόγησης τα δεδομένα σας θα διατηρούνται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας για μέγιστο χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την ολοκλήρωση της δωρεάς.


4. Τα δικαιώματα σας

Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από το Ίδρυμα ΑΙΜ έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και περιορισμού επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία του Ιδρύματος ΑΙΜ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν επίσης το δικαίωμα να λάβουν τα δεδομένα τους σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσουν τη διαβίβασή τους σε τρίτο. Τέλος, τα πρόσωπα αυτά διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εάν θεωρούν ότι παραβιάζουμε την νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.


5. Στοιχεία επικοινωνίας

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων και οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Ίδρυμα ΑΙΜ, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Μέσω ταχυδρομικής επιστολής:
Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου ΑΜΚΕ
Ιωάννου Μεταξά 27
Βούλα 16673
Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address): info@foundationaim.org