Φόρμα Αίτησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων δωρεάς που έχει λάβει το Ίδρυμα το τελευταίο χρονικό διάστημα, όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί το 1ο και 2ο τρίμηνο του 2024, θα αξιολογηθούν με τη σειρά που έχουν παραληφθεί από τον επόμενο μήνα από την ημερομηνία υποβολής. 

  • Το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου πραγματοποιεί δωρεές αποκλειστικά προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Καθώς δεν παρέχει δωρεές προς μεμονωμένα πρόσωπα, τα ατομικά αιτήματα δεν δύναται να αξιολογηθούν.
  • Σύμφωνα με την κοινωφελή στρατηγική του Ιδρύματος, υποστηρίζονται έργα α. πανελλαδικής εμβέλειας, β. εθνικής σημασίας ή/και γ. που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τη θάλασσα.
  • Το Ίδρυμα δεν πραγματοποιεί δωρεές κάτω των €10,000. Η υποστήριξη δράσεων μικρής κλίμακας πραγματοποιείται μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Σημεία Στήριξης». 

Δεκτές γίνονται μόνο οι αιτήσεις δωρεάς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ακόλουθης φόρμας. Αιτήσεις δωρεάς που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας, δεν δύναται να αξιολογηθούν από το Ίδρυμα. 

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι όλες οι απαντήσεις σας είναι τελικές πριν πατήσετε το κουμπί «Υποβολή», καθώς μετά την υποβολή της αίτησης δωρεάς δεν δίδεται η δυνατότητα επεξεργασίας των πεδίων.

Στο τέλος της διαδικασίας εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της επιτυχούς υποβολής της αίτησης.