Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2022

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.foundationaim.org (εφεξής η «Ιστοσελίδα») για το ότι η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», η οποία εδρεύει στον Δήμο Βούλας Αττικής και συγκεκριμένα, επί της οδού Ι. Μεταξά αρ. 27, Τ.Κ. 166 73, τηλ. επικοινωνίας 2107000371 (στο εξής το «Ίδρυμα ΑΙΜ» ή «εμείς») στην οποία ανήκει και η οποία λειτουργεί την Ιστοσελίδα, συλλέγει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και άλλως επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της Ιστοσελίδας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η προστασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας αποτελεί δέσμευση για εμάς. Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιους σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικαιροποιούμε και να τροποποιούμε την παρούσα πολιτική ανά πάσα στιγμή, οπότε σας προτρέπουμε να ελέγχετε τακτικά την σελίδα αυτή για τυχόν αλλαγές της πολιτικής.

1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και για ποιόν σκοπό;

Δεν χρειάζεται να μας κοινοποιήσετε καμία προσωπική σας πληροφορία για να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα μας.
Παρόλα αυτά, θα χρειαστεί να μας κοινοποιήσετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, εάν επιλέξετε να υποβάλλετε αίτηση για τη λήψη δωρεάς για λογαριασμό οργανισμού ή φορέα για τον οποίο αιτείστε την εν λόγω δωρεά. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αιτήσεις δωρεάς, τα οποία αφορούν κατά κανόνα τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας των προσώπων που υποβάλλουν τις εν λόγω αιτήσεις και των νομίμων εκπροσώπων των οργανισμών / φορέων, στo πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων αυτών. Οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτές τις περιπτώσεις είναι: (α) το υπέρτερο έννομο συμφέρον του οργανισμού / φορέα που υποβάλλει την αίτηση, που συνίσταται στην εξέταση της αίτησης και στην ενδεχόμενη αποδοχή και υλοποίηση της δωρεάς (ά. 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ), και (β) η άσκηση νομίμων δραστηριοτήτων του Ιδρύματος ΑΙΜ (ά. 9 παρ. 2, περ. δ’ του ΓΚΠΔ).

2. Ποιοί έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Σε περίπτωση που υποβάλλετε αίτηση για την λήψη δωρεάς, μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που θα μας χορηγήσετε σε αξιόπιστους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών του Ιδρύματος ΑΙΜ, όπως εταιρείες που μας παρέχουν νομικές και φορολογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφορικής (IT). Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία σε σχέση με τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα και δεσμεύονται να τα επεξεργάζονται αποκλειστικά για λογαριασμό και σύμφωνα με τις οδηγίες μας και τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Το Ίδρυμα ΑΙΜ δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα εκτός της Ε.Ε./Ε.Ο.Χ..

3. Πως χρησιμοποιούμε και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αν αιτηθείτε την λήψη δωρεάς για λογαριασμό ενός οργανισμού ή φορέα, θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τα οποία είναι ευλόγως απαραίτητα και σχετικά με των ως άνω αναφερόμενο σκοπό επεξεργασίας, και θα τα διατηρήσουμε μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωσή του.

4. Χρήση Cookies και συναφών τεχνολογιών

H Iστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη λειτουργία της σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

5. Τα δικαιώματα σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και περιορισμού επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία του Ιδρύματος ΑΙΜ. Σε ορισμένες, επίσης, περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο. Έχετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εάν πιστεύετε ότι παραβιάζουμε την νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

6. Στοιχεία επικοινωνίας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ίδρυμα ΑΙΜ, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:
Μέσω ταχυδρομικής επιστολής:
Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου ΑΜΚΕ
Ιωάννου Μεταξά 27
Βούλα 16673

Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address): info@foundationaim.org